Δημοσιεύσεις – Νέα

Εισήγηση σε Επιστημονική Εκδήλωση Δ.Σ.Π.

«Aναπροσαρμογή μισθώματος
κατ΄ άρθρα 288 και 388 Α.Κ.»

Πειραιάς, Νοέμβριος 2014.