npfdh2fxf44exrsne3qzwloyv7ugxcncfqzhex5inijyaibtagqa.mx-verification.google.com.
top of page
Lawyer Office

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δίκαιο Ακινήτων

H «Γ.Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στο Δίκαιο της Ακίνητης Περιουσίας αξιοποιώντας τη βαθιά τεχνογνωσία που διαθέτουμε επί των θεμάτων αυτών, καθώς από το έτος 1999 το γραφείο μας ενημερώνει και εκπροσωπεί τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.) στον Πειραιά, έχοντας χειρισθεί με επιτυχία μεγάλο αριθμό σχετικών υποθέσεων. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 

 • Μισθώσεις πάσης φύσεως

 • Μεταβιβάσεις, πωλήσεις ακινήτων

 • Διανομές ακινήτων

 • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

 • Ανάπτυξη τουριστικών μονάδων

 • Ελέγχους Τίτλων

 • Δίκαιο Κτηματολογίου

 • Δίκαιο Συνιδιοκτησίας και διαχείριση πολυκατοικιών

 • Φορολογικά ζητήματα

2


Εμπορικό Δίκαιο - Δίκαιο Επιχειρήσεων - Τραπεζικό Δίκαιο - Πτωχευτικό Δίκαιο

Η «Γ.Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διαθέτει πολυετή πείρα επί του Εταιρικού/Εμπορικού Δικαίου, καθώς έχουμε διατελέσει Νομικοί Σύμβουλοι επιχειρήσεων και Τραπεζών επί σειρά ετών. Με αίσθημα συνέπειας και υπευθυνότητας, παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη (συμβουλευτική και δικαστηριακή) καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Περαιτέρω, προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης, ώστε να επιτυγχάνεται η ιδανική σχέση κόστους – αποτελέσματος. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 

 • Σύσταση, μετατροπή, συγχωνεύσεις εταιριών

 • Οργάνωση και τήρηση εταιριών (σύνταξη πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ., διατυπώσεις δημοσίευσης κ.λ.π.)

 • Νομικό έλεγχο εταιριών (Corporate Due Diligence)

 • Εταιρική διακυβέρνηση

 • Προστασία σημάτων-βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 • Συμβάσεις παντός τύπου (χρονομεριστικές, δικαιόχρησης, εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής, MOU, κλπ.)

 • Δίκαιο Ανταγωνισμού

 • Δανειοδοτήσεις πάσης φύσεως, περιλαμβανομένων ομολογιακών και κοινοπρακτικών δανείων

 • Χρηματοδοτικές μισθώσεις (Leasing)

 • Επενδύσεις

 • Διαφορές από πτώχευση επιχειρήσεων

 • Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων

 • Εργασιακά – Φορολογικά θέματα

3

Δίκαιο Αποζημιώσεων

Η «Γ.Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει χειρισθεί με εξαιρετική επιτυχία σειρά υποθέσεων με αντικείμενο αποζημιώσεις από διάφορες αιτίες, στις οποίες ζητείται κατά περίπτωση η αποκατάσταση περιουσιακής ζημίας και η ικανοποίηση ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης λόγω θανάτου. Ενδεικτικά, τέτοιες περιπτώσεις τις οποίες και αναλαμβάνουμε:

 

 • Τροχαία, εργατικά και ναυτικά ατυχήματα

 • Προσβολή της προσωπικότητας

 • Δια του τύπου τελούμενα αδικήματα

 • Παραβίαση δικαιωμάτων καταναλωτή

 • Αθέμιτο ανταγωνισμό και παραβίαση συμβατικών ρητρών

4

Ναυτικό Δίκαιο

Έχοντας διατελέσει επί μακρόχρονη σειρά ετών Νομικοί Σύμβουλοι ναυτιλιακών εταιριών και πλοιοκτητών, διαθέτουμε εκτενή πρακτική εξειδίκευση στον τομέα αυτό, η οποία αφορά ειδικότερα:

 

 • Αγοραπωλησίες και νηολογήσεις πλοίων και σκαφών αναψυχής

 • Συμβάσεις ναυπήγησης πλοίων

 • Ναυλοσύμφωνα

 • Συμβάσεις πρακτόρευσης και λοιπές παρακολουθηματικές της λειτουργίας των πλοίων συμβάσεις

 • Δανειοδότηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων

 • Κατασχέσεις πλοίων και ναυτικές υποθήκες

 • Θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων

 • Συγκρούσεις πλοίων και ναυαγιαιρέσεις

 • Ρυμουλκήσεις

 • Επιθαλάσσια αρωγή και διάσωση

 • Ναυτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο

 • Ευθύνη από θαλάσσια ρύπανση

 • Κανονισμούς λιμένος, λιμενικά τέλη και διοικητικά πρόστιμα

 • Απαιτήσεις από ναυτική εργασία και ναυτεργατικά ατυχήματα

5

Δικαστικές Αντιδικίες

Η ομάδα συνεργατών της «Γ.Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποτελείται από μάχιμους δικηγόρους με πολυετή ουσιαστική εμπειρία στις επ’ ακροατηρίω διαδικασίες. Γνωρίζοντας καλά την τέχνη του δικηγορείν, προετοιμάζουμε υπεύθυνα και με άκρα επιμέλεια κάθε υπόθεση ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε στο έπακρον το χρόνο ενώπιον των Δικαστών. Εκπροσωπούμε δε τους πελάτες μας σε όλους τους βαθμούς των Δικαστηρίων, και στον Άρειο Πάγο, και σε κάθε είδους διαδικασία (τακτική, εκούσιας δικαιοδοσίας, ασφαλιστικών μέτρων, αναγκαστικής εκτέλεσης).

6

Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης Διαφορών

Το γραφείο μας στελεχώνουν δικηγόροι που έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό επί των Εναλλακτικών Τρόπων Επίλυσης Διαφορών (κυρίως Διαμεσολάβηση και Διαιτησία), δια των οποίων αποφεύγεται η βάσανος της μακρόχρονης δικαστηριακής αντιδικίας. Αξιολογώντας ιδιαίτερα κάθε περίπτωση, καθοδηγούμε τον πελάτη μας ως προς την καταλληλότερη μορφή επίλυσης της υποθέσεώς του και στις πλείστες των περιπτώσεων επιτυγχάνουμε την ταχύτερη και εχέμυθη διευθέτηση των αστικών και εμπορικών υποθέσεων που μας ανατίθενται.

7

Εργατικό δίκαιο

Χάρη στην μακρόχρονη εμπειρία μας επί εργατικών και ναυτεργατικών υποθέσεων, προσφέρουμε ολοκληρωμένη νομική προστασία επί θεμάτων Εργατικού Δικαίου, διασφαλίζοντας πλήρως τα δικαιώματα των εντολέων μας. Επιπλέον, τους παρέχουμε συνεχή ενημέρωση επί των ταχέων εξελίξεων στο πεδίο της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας.

8

Οικογενειακό - Κληρονομικό Δίκαιο

Η «Γ.Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σε θέματα Οικογενειακού και Κληρονομικού Δικαίου με γνώμονα πάντα τον σεβασμό προς την ευαίσθητη φύση των εν λόγω υποθέσεων. Οι δικηγόροι μας, δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη επαφή, χειρίζονται τις υποθέσεις με διακριτικότητα και φροντίζουν παράλληλα για την επιτυχή έκβασή τους. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 

 • Διαζύγια, επιμέλεια τέκνων

 • Διανομή κοινής περιουσίας, αγωγές συμμετοχής στα αποκτήματα συζύγου

 • Αναγνώριση και υιοθεσίες τέκνων

 • Σύνταξη συμφώνων ελεύθερης συμβίωσης

 • Δημοσίευση διαθηκών και έκδοση κληρονομητηρίων

 • Αγωγές περί κλήρου

 • Εκκαθάριση κληρονομιάς

 • Φορολογικά θέματα κληρονομιάς

9

Διοικητικό - Φορολογικό Δίκαιο

Έχοντας εκπροσωπήσει πληθώρα πελατών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας σε ποικίλα θέματα Διοικητικού και Συνταγματικού Δικαίου (όπως πολεοδομικά, κτηματολογικά, φορολογικά, αδειοδοτήσεις, θαλάσσια ρύπανση, λιμενικά τέλη και κανονισμοί λιμένος, καθώς και θέματα αστικής ευθύνης του Δημοσίου κ.α.), διαθέτουμε βαθιά γνώση επί των διοικητικών διαφορών διεκπεραιώνοντας τις σχετικές υποθέσεις με απόλυτη αξιοπιστία.

10

Ευρωπαϊκό Δίκαιο - Διασυνοριακές Υποθέσεις

Παράλληλα με το εσωτερικό Δίκαιο, οι δικηγόροι της «Γ.Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχουν άριστη γνώση του Ευρωπαϊκού Δικαίου και εξειδικεύονται σε διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε επιπλέον αναπτύξει ένα σταθερό και αξιόλογο δίκτυο συνεργατών σε πολλές χώρες, ευρωπαϊκές και μη. Ως εκ τούτου, είμαστε σε θέση να παρέχουμε ποιοτική νομική υποστήριξη σε διασυνοριακές υποθέσεις (αστικές και εμπορικές), σε άμεσο χρόνο, αποφεύγοντας την υπερκοστολόγηση των υπηρεσιών αυτών.

bottom of page